Vedtægter - Lerbakkens Grundejerforening, Skødshoved, Knebel

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

VEDTÆGTER

for

LERBAKKENS
GRUNDEJERFORENING
Sidst revideret 20/7-2013


Foreningens navn
§ 1

Foreningens navn er LERBAKKENS GRUNDEJERFORENING.

Formål
§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser i forbindelse med parcellens bebyggelse og udnyttelse.

Medlemmerne
§ 3

Som medlemmer optages grundejere, som er ejere af parceller, der er udstykket fra matr. 7c Landborup by, Tved sogn, dog kun parceller, der er beliggende på Lerbakken.

Medlemmernes forpligtelser
§ 4

Såfremt foreningen har optaget lån, skal en grundejer ved udmeldelse af foreningen eller ved salg af ejendommen indbetale sin på udmeldelsestidspunktet værende forholdsvise andel af lånet kontant til foreningen eller drage omsorg for at en eventuel ny køber af ejendommen overtager forpligtelsen overfor foreningen, hvilket må berigtiges ved køberens accept til foreningen.
Medlemmer, der afhænder en parcel, har inden 1 måned fra overtagelsen pligt til at udmelde sig af foreningen og samtidig pligt til at oplyse foreningen om køberens navn og adresse.

Kontingent
§ 5

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og betales forud for ét år ad gangen.

Generalforsamling
§ 6

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og dens beslutninger er uomstødelige medmindre de måtte stride mod foreningens love eller den almindelige lovgivning.
På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte, idet dog sager angående køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån eller pantsætning skal godkendes af generalforsamlingen efter samme regler, som er gældende ved vedtægtsændringer, jfr. § 10.
På begæring skal afgørelser træffes ved skriftlig afstemning.

Over det på en generalforsamling passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Indkaldelse og dagsorden
§ 7

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned, på et af bestyrelsen fastsat sted, og dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Vedtagelse om vedligeholdelse af vej
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag fra medlemmerne
Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel, og indkaldelsen skal indeholde hele dagsordenen.
Eventuelle forslag fra medlemmerne må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 dages skriftlig varsel, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne til bestyrelsen indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af forhandlingsemnerne. Generalforsamlingen skal i sidstnævnte fald afholdes senest 14 dage efter at begæring derom er fremkommet.

Bestyrelsen
§ 8

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen hvert år. Genvalg kan ske.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
Der skal føres forhandlings bog over bestyrelsens forhandlinger, og de fattede beslutninger og referatet af hvert møde skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Regnskab og revision
§ 9

Bestyrelsen skal aflægge et årligt regnskab, der skal dokumenteres med samtlige dertil hørende indtægts- og udgiftsbilag.
Foreningens regnskabsår går fra 1. juni l-31. maj, idet dog perioden fra 1. april 2013 til 31.maj 2014 udgør et helt  regnskabsår.
Regnskabet skal afleveres til revisoren senest den 1. juli og tilbageleveres bestyrelsen senest 10 dage efter modtagelsen.
Revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Lovændringer
§ 10

Til vedtagelse af nye love eller forandring i de bestående kræves beslutning på generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være tilstede og vedtage forslaget med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men flertallet af de mødte ønsker forslaget fremmet, skal der med 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage og senest 4 uger efter den første generalforsamlings afholdelse.  På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed blandt de mødte.

Foreningens opløsning
§11

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne er til stede.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves ¾ majoritet de afgivne stemmer.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men 2/3 af de mødte stemmer for opløsningen, skal der med 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage og senest 4 uger efter den første generalforsamlingsafholdelse, og på denne kan opløsningen vedtages, når ¾ af de mødte stemmer derfor uanset antallet af de tilstedeværende medlemmer.
Vedtages opløsningen af foreningen anvendes en eventuel formue efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.
Således vedtaget.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedtægterne kan downloades i en udskriftvenlig PDF-version her.
Bemærk at den er beregnet til dobbeltsidig udskrift og foldning - på A4 papir

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu